Tạp chí Khoa học công nghệ Hàng hải, S. 60 (2019)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

ĐIỀU KHIỂN HỒI TIẾP PHI TUYẾN XE HAI BÁNH TỰ CÂN BẰNG DI CHUYỂN TRÊN MẶT PHẲNG NGHIÊNG

Nguyễn Đình Khiêm, Nguyễn Mạnh Cường, Nguyễn Hoàng Hải

Tóm tắt


Trong bài báo này, tập trung xây dựng mô hình động lực học và thiết kế quy luật điều khiển cho xe hai bánh khi di chuyển trên mặt phẳng nghiêng. Việc xây dựng phương trình động lực học được thực hiện bằng phương pháp Lagrange. Phương trình vi phân thu được là cơ sở để thiết kế quy luật điều khiển. Các kết quả tính toán cho thấy tính hiệu quả của bộ điều khiển.


Toàn văn: PDF PDF