Tạp chí Khoa học công nghệ Hàng hải, S. 60 (2019)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

ỨNG DỤNG MÁY PHÁT ĐIỆN NHIỆT - ĐIỆN ĐỂ KHAI THÁC NHIỆT NĂNG KHÍ XẢ CỦA ĐỘNG CƠ CHÍNH TRÊN TÀU THỦY DỰ ÁN RSD 49

Bùi Hồng Vũ, Nguyễn Văn Hoàn, Trần Xuân Thế

Tóm tắt


Những tiến bộ gần đây trong việc phát triển các vật liệu và hệ thống nhiệt - điện đã thúc đẩy việc ứng dụng máy phát điện nhiệt - điện trong thực tiễn. Tuy nhiên, máy phát điện nhiệt - điện chưa được ứng dụng rộng rãi đặc biệt là trên các phương tiện vận tải biển. Trong bài báo này, tác giả đề xuất ứng dụng máy phát điện nhiệt - điện để khai thác nhiệt năng của khí xả từ động cơ chính trên tàu thủy dự án RSD 49 như một giải pháp để nâng cao hiệu quả khai thác năng lượng trên tàu thủy, đồng thời đưa ra phương pháp tính toán và đánh giá sự hiệu quả của giải pháp này.


Toàn văn: PDF PDF