Tạp chí Khoa học công nghệ Hàng hải, S. 59 (2019)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

NÂNG CAO HIỆU QUẢ VIỆC GIẢNG DẠY TÍCH HỢP KIẾN THỨC VÀ KỸ NĂNG TRONG CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC THEO CDIO ĐỐI VỚI CHUYÊN NGÀNH KINH TẾ NGOẠI THƯƠNG TẠI TRƯỜNG ĐẠI HỌC HÀNG HẢI VIỆT NAM

Bùi Thị Thanh Nga

Tóm tắt


Trên thế giới đã tồn tại rất nhiều mô hình phát triển chương trình đào tạo, trong đó giảng dạy theo CDIO là một mô hình được ra đời vào năm 2007. Mô hình này ra đời ban đầu áp dụng cho khối ngành kỹ thuật, nên đối với khối ngành kinh tế khi áp dụng thực tiễn gặp phải nhiều vướng mắc. Bài viết này sẽ giới thiệu về CDIO, trong đó nêu bật về nguyên tắc giảng dạy theo CDIO nhằm hướng đến xây dựng một số mẫu cụ thể cho hoạt động giảng dạy và phương pháp đánh giá môn học theo CDIO, lấy ví dụ cụ thể từ Chương trình đào tạo chuyên ngành Kinh tế Ngoại thương (KTNT).


Toàn văn: PDF