Tạp chí Khoa học công nghệ Hàng hải, S. 59 (2019)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

CÁC GIẢI PHÁP HIỆU QUẢ NHẰM PHÁT HUY VAI TRÒ CỦA HỆ THỐNG CẢNG BIỂN ĐỐI VỚI HÀNG HÓA XUẤT NHẬP KHẨU CỦA THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG

Phạm Việt Hùng

Tóm tắt


Hệ thống cảng biển của thành phố Hải Phòng với nhiều phương thức vận tải kết nối thì việc tiến hành nghiên cứu để phát huy được lợi thế về cảng biển đối với hàng hóa xuất nhập khẩu của thành phố nhằm nâng cao chất lượng dịch vụ công nghiệp là rất cần thiết. Bài báo đã đề cập đến lý luận về lợi thế cạnh tranh của thành phố có cảng biển trong hoạt động xuất nhập khẩu hàng hóa, thông qua hiện trạng đã đề xuất các giải pháp, cơ chế chính sách nhằm thúc đẩy hoạt động xuất nhập khẩu hàng hóa của thành phố thông qua hệ thống cảng biển.


Toàn văn: PDF