Tạp chí Khoa học công nghệ Hàng hải, S. 59 (2019)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

ẢNH HƯỞNG CỦA MẶT THOÁNG TỰ DO CHẤT LỎNG TRONG CÁC KÉT CHỨA KHÔNG ĐẦY ĐẾN ỔN ĐỊNH TÀU

Đinh Xuân Mạnh

Tóm tắt


Tàu biển có rất nhiều tính năng, chẳng hạn như tính ổn định, tính chống chìm, tính ăn lái, tính tốc độ,.... Trong các tính năng này, tính ổn định là tính năng quan trọng nhất của tàu. Việc duy trì tính ổn định phù hợp cho tàu là nhiệm vụ vô cùng quan trọng của đội ngũ sỹ quan, thuyền viên của tàu. Khi hành trình trên biển, có nhiều yếu tố làm ảnh hưởng đến tính ổn định tàu. Bài báo này nêu lên sự ảnh hưởng của mặt thoáng tự do của các két chứa chất lỏng không đầy trên tàu đến tính ổn định tàu và cách xác định sự ảnh hưởng này dựa trên hồ sơ của tàu.


Toàn văn: PDF