Tạp chí Khoa học công nghệ Hàng hải, S. 59 (2019)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

CHỈNH LƯU PHÍA LƯỚI TRONG HỆ BIẾN TẦN TRUYỀN ĐỘNG NHIỀU ĐỘNG CƠ

Đặng Hồng Hải

Tóm tắt


Bài báo đề cập đến các cấu trúc chỉnh lưu phía lưới trong hệ biến tần truyền động nhiều động cơ. Cấu trúc chỉnh lưu kiểu ma trận, sử dụng các van bán dẫn hai chiều có nhiều ưu điểm được phân tích chi tiết. Phương pháp PWM được áp dụng để điều chế cho chỉnh lưu kiểu ma trận nhằm đảm bảo chỉnh lưu kiểu ma trận phát huy được đầy đủ các ưu điểm như dòng đầu vào có dạng hình sin, ở tần số cơ bản dòng đầu vào và áp đầu vào trùng pha với nhau, có thể trao đổi năng lượng theo hai chiều. Các kết quả nhận được từ mô phỏng đã phản ảnh đầy đủ các ưu điểm của chỉnh lưu kiểu ma trận với phương pháp điều chế PWM.


Toàn văn: PDF