Tạp chí Khoa học công nghệ Hàng hải, S. 59 (2019)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

HỆ THỐNG HIỆU CHỈNH THÍCH NGHI ÁP DỤNG CHO FMS

Lê Văn Cương

Tóm tắt


Bài báo giới thiệu về tầm quan trọng của hệ thống điều chỉnh thích nghi áp dụng cho FMS. Từ chức năng của hệ thống đã làm rõ đối tượng và nguyên lý điều chỉnh chế độ cắt gọt cho tế bào gia công trong FMS, đồng thời cũng trình bày phương pháp tối ưu hóa điều chỉnh thích nghi giới hạn.


Toàn văn: PDF