Tạp chí Khoa học công nghệ Hàng hải, S. 58 (2019)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

CÁC DẠNG THỨC TỘI PHẠM CÓ SỰ THAM GIA CỦA NHIỀU NGƯỜI TRONG HỆ THỐNG PHÁP LUẬT VIỆT NAM

Lương Thị Kim Dung, Trịnh Thị Thu Thảo, Bùi Hưng Nguyên

Tóm tắt


Bài báo phân tích các dạng thức của tội phạm có sự tham gia của nhiều người - đặc biệt là pháp nhân thương mại được ghi nhận trong chế định đồng phạm của Bộ luật hình sự năm 2015, có sự  so sánh để thấy được điểm khác biệt và tương đồng giữa pháp luật Việt Nam với pháp luật một số quốc gia trên thế giới, từ đó đề xuất một số giải pháp hoàn thiện. Tác giả hy vọng những luận giải trong bài báo sẽ góp phần làm sáng tỏ hơn những vấn đề lý luận và thực tiễn thi hành pháp luật về đồng phạm.


Toàn văn: PDF