Tạp chí Khoa học công nghệ Hàng hải, S. 58 (2019)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

BÀN VỀ MÔ HÌNH TỔ CHỨC TRỌNG TÀI HÀNG HẢI TRÊN THẾ GIỚI VÀ VIỆT NAM

Nguyễn Khánh Lê, Hoàng Thị Hồng Hạnh, Nguyễn Thị Thúy Hường

Tóm tắt


Trọng tài hàng hải đã trở thành một hình thức giải quyết tranh chấp phổ biến ngoài tòa án đối với các tranh chấp thuộc lĩnh vực hàng hải, tuy nhiên, thuật ngữ này chưa được sử dụng rộng rãi ở Việt Nam. Bài viết được thực hiện với mục đích làm rõ các yếu tố căn bản liên quan đến trọng tài hàng hải như nguồn pháp luật, tranh chấp trong hàng hảivàsự chuyên nghiệp của đội ngũ trọng tài hàng hải. Từ đó, các mô hình tổ chức trọng tài hàng hải trên thế giới sẽ được nghiên cứu, so sánh dưới góc độ tổ chức và quy chế làm việc cùng với các dữ liệu phân tích thực tế từ Hội đồng trọng tài hàng hải Luân đôn (LMAA). Đồng thời, sự lựa chọn và phát triển của mô hình trọng tài hàng hải tại Việt Nam cũng sẽ được đề cập với bình luận và đánh giá các thông tin và dữ liệu thống kê trực tiếp từ Trung tâm trọng tài quốc tế Việt Nam( VIAC).


Toàn văn: PDF