Tạp chí Khoa học công nghệ Hàng hải, S. 58 (2019)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

CHỈ SỐ CHẤT LƯỢNG KHÔNG KHÍ TẠI MỘT SỐ XÃ ĐẢO TIÊU BIỂU VEN BỜ VIỆT NAM

Lê Văn Nam, Lê Xuân Sinh, Nguyễn Xuân Sang

Tóm tắt


Xã Việt Hải là một xã của huyện đảo Cát Hải, thành phố Hải Phòng. Xã nằm ở phần phía đông của đảo Cát Bà, hòn đảo lớn thứ ba Việt Nam. Xã Nhơn Châu là xã đảo thuộc thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định. Xã Nam Du là một xã đảo trong bốn xã đảo của huyện Kiên Hải (Kiên Giang), cách thành phố Rạch Giá khoảng 120 km. Bài báo này sử dụng phương pháp tính toán chỉ số chất lượng môi trường không khí (AQI) nhằm đánh giá chất lượng không khí tại ba xã đảo cảnh báo mức độ ảnh hưởng đến sức khỏe con người. Kết quả quan trắc cho thấy CO, NO2, SO2; bụi tổng (TSP) tại 3 xã đảo (Việt Hải, Nhơn Châu, Nam Du) đều thấp hơn giới hạn cho phép theo QCVN 05:2013/BTNMT. Chỉ số chất lượng môi trường không khí (AQI) cho thấy tại 3 xã đảo (Việt Hải, Nhơn Châu, Nam Du) đều nhỏ hơn 50 cho nên môi trường không khí tại 3 xã đảo đều có chất lượng tốt.


Toàn văn: PDF