Tạp chí Khoa học công nghệ Hàng hải, S. 58 (2019)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

Ảnh hưởng của các yếu tố lý - hóa đến độ bôi trơn của nhiên liệu tàu thủy

Lưu Quang Hiệu

Tóm tắt


Phụ lục VI Công ước Marpol quy định hàm lượng lưu huỳnh đối với tất cả các loại nhiên liệu sử dụng trên tàu. Từ năm 2015 hàm lượng lưu huỳnh cho phép trong khu vực kiểm soát khí thải là 0,1% và trên toàn thế giới dự kiến đến năm 2020 là 0,5%. Tuy nhiên, kết quả các nghiên cứu và thực tế sử dụng nhiên liệu chứa lưu huỳnh thấp cho thấy chúng có độ bôi trơn kém và các yếu tố ảnh hưởng đến độ bôi trơn không chỉ có hàm lượng lưu huỳnh mà còn có độ nhớt động học, phân đoạn chưng cất, cặn cơ học... Tác giả thực hiện đánh giá riêng biệt mức độ ảnh hưởng của các yếu tố trên đến khả năng bôi trơn của nhiên liệu. Kết quả cho thấy thành phần hợp chất lưu huỳnh, độ nhớt động học và nhiệt độ phân đoạn chưng cất 50% có ảnh hưởng lớn đến độ bôi trơn.

Toàn văn: PDF