Chính sách biên tập

Chính sách về chuyên mục

BÀI VIẾT

Chọn Các bài nộp tự do Chọn Đã lập chỉ mục Chọn Đã phản biện chuyên gia

VẤN ĐỀ HÔM NAY

Chọn Các bài nộp tự do Chọn Đã lập chỉ mục Chọn Đã phản biện chuyên gia

NGHIÊN CỨU TRAO ĐỔI - KINH TÊ–QUẢN LÝ

Chọn Các bài nộp tự do Chọn Đã lập chỉ mục Chọn Đã phản biện chuyên gia

NGHIÊN CỨU TRAO ĐỔI - KỸ THUẬT–CÔNG NGHỆ

Chọn Các bài nộp tự do Chọn Đã lập chỉ mục Chọn Đã phản biện chuyên gia

NGHIÊN CỨU TRAO ĐỔI - VĂN HÓA-XÃ HỘI

Chọn Các bài nộp tự do Chọn Đã lập chỉ mục Chọn Đã phản biện chuyên gia

THÔNG TIN KHOA HỌC

Chọn Các bài nộp tự do Chọn Đã lập chỉ mục Chọn Đã phản biện chuyên gia

GIỚI THIỆU VĂN BẢN

Chọn Các bài nộp tự do Chọn Đã lập chỉ mục Chọn Đã phản biện chuyên gia
 

Chính sách truy cập tự do

Tạp chí này cho phép truy cập tự do ngay khi xuất bản đối với các nội dung của tạp chí với triết lý rằng việc cung cấp cho công chúng sử dụng tự do các kết quả nghiên cứu sẽ thúc đẩy trao đổi kiến thức trên toàn cầu ngày càng mạnh mẽ.