Tạp chí Khoa học Kinh tế, S. 6(03) (2018)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

THỊ HIẾU CỦA NGƯỜI TIÊU DÙNG THÀNH PHỐ SÓC TRĂNG ĐỐI VỚI SẢN PHẨM THỊT HEO AN TOÀN

Huỳnh Việt Khải, Huỳnh Thị Đan Xuân, Trần Thị Thu Duyên, Võ Thanh Thảo

Tóm tắt


Bài viết sử dụng phương pháp định giá ngẫu nhiên để ước tính nhu cầu của người dân thành phố Sóc Trăng đối với sản phẩm thịt heo an toàn. Số liệu trong bài viết được thu thập bằng cách phỏng vấn trực tiếp 125 người dân sinh sống trên địa bàn thành phố. Kết quả phân tích chỉ ra rằng có 56% đáp viên sẵn lòng chi trả cho sản phẩm thịt heo an toàn và mức giá sẵn lòng chi trả khoảng 160.000 đồng/kg. Kết quả từ mô hình hồi quy Logit cho thấy thu nhập bình quân của đáp viên, mức giá mua thịt heo thông thường hiện tại và tỷ lệ người phụ thuộc trong gia đình là những yếu tố tác động dương đến mức sẵn lòng chi trả cho sản phẩm thịt heo an toàn, ngược lại mức giá cho sản phẩm thịt heo an toàn và khối lượng thịt trung bình mà gia đình đáp viên sử dụng trong một tuần là hai yếu tố có tác động âm đến mức sẵn lòng chi trả này.

Từ khóa: Phương pháp định giá ngẫu nhiên, Thị hiếu tiêu dùng, Mức sẵn lòng chi trả.


Toàn văn: PDF