Tạp chí Khoa học Kinh tế, S. 6(03) (2018)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

PHẦN THƯỞNG BÊN NGOÀI VÀ ĐỘNG LỰC NGHIÊN CỨU KHOA HỌC CỦA GIẢNG VIÊN CÁC TRƯỜNG ĐẠI HỌC

Trần Thị Kim Nhung

Tóm tắt


Từ tổng quan nghiên cứu bài báo tổng kết các lý thuyết chủ yếu được sử dụng trong những nghiên cứu về hoạt động nghiên cứu khoa học của đội ngũ giảng viên. Các phần thưởng bên ngoài ảnh hưởng đến động lực nghiên cứu khoa học cũng được tổng kết bao gồm: lương-thưởng, thăng hạng chức danh nghề nghiệp, biên chế, chức vụ quản lý hành chính, tải trọng giảng dạy, tìm được một công việc tốt hơn. Bài viết cũng gợi ý hướng nghiên cứu trong tương lai sẽ đưa các phần thưởng bên ngoài này vào mô hình nghiên cứu dựa trên lý thuyết kỳ vọng của Vroom (1964) để đánh giá tác động của các phần thưởng đến động lực nghiên cứu khoa học của giảng viên.

Từ khóa: Động lực, nghiên cứu khoa học, giảng viên, phần thưởng bên ngoài.


Toàn văn: PDF