Tạp chí Khoa học Trường Đại học Hải Phòng: Chuyên san Kinh tế và Kỹ thuật - Công nghệ, S. 36 (2019)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

PHƯơNG PHÁP DƯỚI ĐẠO HÀM TĂNG CƯỜNG GIẢI BÀI TOÁN BấT ĐẲNG THỨC BIẾN PHÂN HAI CấP

Hồ Phi Tứ

Tóm tắt


Trong bài báo này chúng tôi áp dụng phương pháp dưới đạo hàm tăng cường để giải bài toán bất đẳng thức biến phân hai cấp BVI (C, F, G) . Đây là một phương pháp mới để giải bài toán này. So với các phương khác thì phương pháp dưới đạo hàm tăng cường có ưu việt là trong thuật toán chỉ cần một phép chiếu trên C, phép chiếu thứ hai được chiếu lên một nửa không gian. Do đó phương pháp này cho kết quả tính toán nhanh hơn. Chúng tôi chứng minh được sự hội tụ mạnh của dãy lặp tới nghiệm của bài toán trên không gian Hilbert thực.


Toàn văn: PDF PDF